پرورش اندام و ورزشهای رزمی
آیا پرورش اندام با ورزشهای رزمی در تضاد است ؟

 پرورش اندام و ورزشهای رزمی

همین که عنوان این بحث مطرح می شود جواب قاطع و محکمی از جانب بسیاری از مربیان و رزمی کاران می رسد تمرین با وزنه از سرعت و انعطاف بدنی می کاهد

بسیاری از مربیان و کارشناسان تمرین با وزنه را مانند یک سم مهلک می دانند و عده بسیار کمی هم فقط در حد تمرین قدرتی ساده آن را مجاز می دانند و نه بیشتر این عقیده وقتی که صفحات مربوط به بحث کارشناسی و یا پاسخ به نامه های رزمی کاران را در مجلات رزمی می خوانید به خوبی نمایان است پرورش اندام و ورزش های رزمی ؟ به هیچ عنوان شاید طرز فکر شما خواننده عزیز هم چنین باشد اما من با همان قاطعیت با این عقیده قدیمی و بی پشتوانه و منطق و البته محکم مخالفم بله! و با تمامی هنرجویان مربیان و کارشناسان و نویسندگان رزمی در این مورد به بحث می نشینم
علم ورزش هم مانند سایر علوم نیاز به پویایی دارد همانطور که تئوریهای مختلف علمی پس از انجام تحقیقاتی باطل و منسوخ می شوند علوم ورزشی هم باید دستخوش تغییرات بشوند آنچه تا چندی پیش به عنوان نظریه مطرح می شود امروز دیگر خریدار ندارد به عنوان یک عضو کوچک از خانواده هنرهای رزمی و یک هنرجوی کیوکوشین کاراته که هم ورزشی رزمی و هم پرورش اندام را در کنار هم طی چهار سال ادامه داده ام و هیچ گونه متضرر نشده ام می خواهم تجربیات اندک خود را با شما عزیزان در میان بگذارم
ابتدا ببینیم پرورش اندام چیست ؟ چه چیز باعث رشد بدن می شود؟ قصد درج اصطلاحات علمی را ندارم همانطور که شما با تمرینات کششی انعطاف بدنی خود را افزایش می دهید با تمرینات قدرتی که با وزنه انجام می شوند قدرت خود را افزایش می دهید اگر به عضلات فشار متناسب و کمی سخت وارد کنید بافت عضلانی شما دچار تغییر می شود در عضله شما برای افزایش حجم آماده می گردد البته اگر از طریق رساندن مواد غذایی به ساخته شدن این توده عضلانی کمک کنید به همین سادگی ! کاری هم با فرایند این تغییر و تحولات نداریم افزایش تعداد میوفیبریلها افزایش مواد تشکیل دهنده سیستم متابولیک فسفاژن و هیپرتروفی عضلانی و..